Υπερηχογράφημα

Το σύγχρονο σύστημα της General Electric Logiq S8 διασφαλίζει εξαιρετική ευκρίνια και διαγνωστική ακρίβεια σε όλο το υπερηχοτομογραφικό φάσμα, σε όλους τους υπερήχους σώματος και αγγειογραφικές απεικονήσεις (Triplex Αγγείων).