Υπερηχογράφημα Γεώργιος Κουμέλλης Χαλκίδα
Το σύγχρονο σύστημα της General Electric Logiq S8 διασφαλίζει εξαιρετική ευκρίνια και διαγνωστική ακρίβεια σε όλο το υπερηχοτομογραφικό φάσμα, σε όλους τους υπερήχους σώματος και αγγειογραφικές απεικονήσεις (Triplex Αγγείων).